Sound check underway at Albury Ssa. #TheKingOfPopShow #NSWTour #AlburySsa #TJMichaelJackson #MichaelJackson #MichaelJacksonImpersonator #MichaelJacksonTributeShow #MichaelJacksonTributeArtist #MJ